Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi


Programme Code: UQ0440005
Medium Bahasa Pengajaran: English
Tempoh Pengajian:
– Sepenuh Masa: 1 tahun(2 semester)

 

SYARAT KHAS KEMASUKAN

 Memperoleh sekurang-kurangnya Kepujian
(Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi /
Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah
al-Arabiah al-Mu’asirah / Turath
Bahasa Arab
Memperoleh sekurang-kurangnya Kepujian
(Gred C) dalam MANA-MANA DUA (2)
mata pelajaran berikut:
• Pendidikan Islam / Pendidikan Al-Quran
dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah
Islamiah / Tasawwur Islam / Usul al-Din
/ Al-Syariah / Hifz Al-Quran / Maharat
Al-Quran / Turath Dirasat Islamiah /
Turath Al-Quran dan As-Sunnah /
Manahij Al-’Ulum Al-Islamiah / Al-Adab
Wa Al-Balaghah
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred C
dalam mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Mathematics
• Additional Mathematics
• Bahasa Inggeris
• Biologi / Additional Science / Pengajian
Kejuruteraan Awam / Pengajian
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik /
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal /
Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan /
Grafik Komunikasi Teknikal / Asas
Kelestarian / Sains Rumah Tangga /
Pertanian / Teknologi Kejuruteraan /
Sains Komputer / Prinsip
Perakaunan / Perniagaan / Ekonomi
/ Sains Sukan / Pendidikan Seni
Visual / Komunikasi Visual / Seni
Halus / Reka Bentuk / Pengajian
Keusahawanan