Tamhidi Syariah dan Undang-undang

 


Kod Programme: UQ0381001
Medium Bahasa Pengajaran: Bahasa English dan Arab
Tempoh Pengajian:
– Sepenuh Masa: 1 Tahun(2 semester)

 

SYARAT KHAS KEMASUKAN

Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B
dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi /
Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah
al-Arabiah al-Mu’asirah / Turath
Bahasa Arab
• Bahasa Inggeris
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred C+
dalam MANA-MANA DUA (2) mata
pelajaran berikut:
• Pendidikan Islam / Pendidikan Al-Quran
dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah
Islamiah / Tasawwur Islam / Usul al-Din
/ Al-Syariah / Hifz Al-Quran / Maharat
Al-Quran / Turath Dirasat Islamiah /
Turath Al-Quran dan As-Sunnah /
Manahij Al-’Ulum Al-Islamiah / Al-Adab
Wa Al-Balaghah
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred C+
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics / Additional Mathematics
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred C+
dalam MANA-MANA SATU (1) mata
pelajaran yang lain