Tamhidi Sains Perubatan


Kod Programme: UQ0421001
Medium Bahasa Pengajaran: English
Tempoh Pengajian:
– Sepenuh Masa: 1 tahun(2 semester)

 

SYARAT KHAS KEMASUKAN

Memperoleh sekurang-kurangnya Kepujian
(Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
• Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi /
Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah
al-Arabiah al-Mu’asirah
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B
dalam MANA-MANA DUA (2) mata
pelajaran berikut:
• Pendidikan Islam / Pendidikan
Al-Quran dan As-Sunnah /
Pendidikan Syariah Islamiah /
Tasawwur Islam / Usul al-Din /
Al-Syariah / Hifz Al-Quran / Maharat
Al-Quran / Turath Dirasat Islamiah /
Turath Al-Quran dan As-Sunnah /
Manahij Al-’Ulum Al-Islamiah /
Al-Adab Wa Al-Balaghah
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred
B dalam mata pelajaran berikut:
• Physics
• Chemistry
• Biology
• Mathematics
• Additional Mathematics
• Bahasa Inggeri