Tamhidi Perakaunan dan Muamalat


Kod Programme: UQ0340001
Medium Bahasa Pengajaran: English
Tempoh Pengajian:
– Sepenuh Masa: 1 Tahun

SYARAT KHAS KEMASUKAN

Memperoleh sekurang-kurangnya
Kepujian (Gred C) dalam mata
pelajaran berikut:
• Bahasa Arab / Bahasa Arab
Tinggi / Bahasa Arab
Komunikasi / Al-Lughah
al-Arabiah al-Mu’asirah /
Turath Bahasa Arab
Memperoleh sekurang-kurangnya
Kepujian (Gred C) dalam MANA-MANA
DUA (2) mata pelajaran berikut:
• Pendidikan Islam / Pendidikan
Al-Quran dan As-Sunnah /
Pendidikan Syariah Islamiah /
Tasawwur Islam / Usul al-Din /
Al-Syariah / Hifz Al-Quran / Maharat
Al-Quran / Turath Dirasat Islamiah /
Turath Al-Quran dan As-Sunnah /
Manahij Al-’Ulum Al-Islamiah /
Al-Adab Wa Al-Balaghah
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B
dalam mata pelajaran berikut:
• Prinsip Perakaunan / Ekonomi /
Perniagaan / Pengajian Keusahawanan
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B+
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics / Additional Mathematics
Memperoleh sekurang-kurangnya Gred B+
dalam mata pelajaran berikut:
• Mathematics / Additional Mathematics