• All
LECTURER/PENSYARAH
Expertise /Bidang Kepakaran: Material Science, Nanotechnology/Sains Bahan, Nanoteknologi
LECTURER/ PENSYARAH
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Software engineering, Software application development, Software Testing, Arificial Intelligence /(Kejuruteraan Perisian, Pembangunan Aplikasi perisian, Pengujian Perisian, Kepintaran Buatan)
LECTURER/PENSYARAH
Expertise /Bidang Kepakaran: ICT, Knowledge Management, Enterprise Based System, Software engineering/ICT, Pengurusan Maklumat, Sistem enterprise, Kejuteraan Perisian
LECTURER/PENSYARAH
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Optimization, Conjugate Gradient Method/Pengoptimuman, Kaedah Kecerunan Konjugat
GURU TAMHIDI
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: ICT, System Development, Multimedia System/ICT, Pembangunan Sistem, Sistem Multimedia
TAMHIDI TEACHER/GURU TAMHIDI
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Medical Electronic Engineering, ICT, Matemathic Education/Kejuruteraan Elektronik (Perubatan),ICT, Pendidikan Matematik
GURU BAHASA
Expertise Fields/Bidang Kepakaran: Arabic Language/Bahasa Arab